Danh sách tuyển dụng

Toàn thời gian
Hà Nội
Posted 1 month ago

Thường xuyên cập nhật danh sách khách hàng, xác định các điểm bán hàng tiềm năng, đề nghị và đưa vào danh sách các điểm bán mới, đảm bảo duy trì hiện d...